Curriculum

                보석가공  Jewel processing


기간
수업내용
3주캐보션 (원형,오벌,사각)  대절단 소절단 가공
5주패싯가공 (싱글컷,8각 패싯컷,원형,삼각,사각,마퀴즈 브릴리언트,에메랄드,시져스

(준비중)

                                                           수업 시간표

                      수업과정
                      수업시간
                         요일
                         재료
                           기간
                    주3회
               11:00  ~  13:00                월,수,금 중 3 회
                  하루 2시간
합성석 & 원석                      3주~5주